Egzamin maturalny 2021 - harmonogram, komunikaty i informacje o przebiegu.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
Materiały dodatkowe dla maturzystów:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/
DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19 

Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (lub w latach kolejnych), przystępuje również do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli: 
a. nie przystępował wcześniej do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo 
b. przystępował do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania albo egzamin został unieważniony. 
CKE "Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021"