Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w szkole, zwany dalej SU, działa na podstawie Prawa Oświatowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), Statutu Szkoły 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz niniejszego Regulaminu.

 Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

a. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole i poza nią ,

f. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami,

g. Promowanie idei wolontariatu oraz angażowanie się w projekty wolontariatu, wspieranie Szkolnego Koła Wolontariatu, diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i otoczeniu,

h. Wydawanie stosownych opinii na prośbę innych organów szkoły oraz instytucji zewnętrznych.

 Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

 § 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. Inspirowanie uczniów do działania,

c. Pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

 § 7

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych,

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego

3. Rzecznik Praw Ucznia

Ich kadencja trwa 1 rok (nie dotyczy Rzecznika Praw Ucznia).

 § 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych, którzy wchodzą w skład SU :

a. Identyfikują potrzeby uczniów,

b. Inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. Informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 § 9

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. Uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 § 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a. Współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. Opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. Zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d. Kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,

e. Rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

f. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

 § 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. Koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. Opracowanie rocznego planu działania SU,

c. Identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e. Inicjowanie działań spełniających cele działalności SU, o których mowa w § 3,

f. Zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

g. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU według potrzeb.

 § 12

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. Uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 § 13

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3. Sekretarza,

4. Stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.

 § 14

Przewodniczący SU:

a. Kieruje pracą Zarządu SU,

b. Reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji, instytucji,

c. Przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. Zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych.

 § 15

Sekretarz Zarządu:
a. Pomaga w  prawidłowym wykonywaniu zadań,

b. Ma prawo podejmować własne inicjatywy zgodne ze Statutem szkoły, Regulaminem.

 § 16

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 17

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły lub innymi dokumentami obowiązującymi w szkole.

 §18

Kompetencje, sposób wyboru oraz zadania Rzecznika Praw Ucznia określone są w osobnym regulaminie

 ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 19

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 20

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

 § 21

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

 § 22

1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. Stałego członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły z wyjątkiem uczniów klas maturalnych,

b. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 23

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.

3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.

 § 24

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

a. Ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur,

b. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

c. Weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

d. Poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,

e. Czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej

f. Przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

g. Przeprowadzenie wyborów,

h. Obliczenie głosów,

i. Sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

j. Przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

 § 25

Zasady zgłaszania kandydatur do Zarządu Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Zarządu Samorządu Uczniowskiego składa min. 20 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły.

2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.

3. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie.

4. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.

5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.

6. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.

7. Wybory do Rad Klasowych odbywają się według zasad ustalonych w klasach, z zastrzeżeniem, że też powinny być one : równe, tajne i demokratyczne.

 § 26

Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1.   Uczniowie po otrzymaniu zgody kandydata zgłaszają Uczniowskiej Komisji Wyborczej nauczycieli chętnych do kandydowania na Opiekuna SU.

 § 27

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

 § 28

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie.

2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.

3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.

4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.

5. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis.

6. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.

7. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

8. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

9. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

10. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

 § 29

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.

2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.

4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,

5. Wyniki liczenia głosów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i na Opiekuna SU, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

§ 30

1. Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostają 3 osoby z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

 § 31

1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

 § 32

1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

a. Rezygnacji,

b. Końca kadencji,

c. Ukończenia nauki w szkole.

2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

a. Rezygnacji,

b. Końca kadencji,

c. Odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. W miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

b. W przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

c. W przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 33

1.   Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

 Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Samorządu  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza i wchodzi w życie z dniem 10.10.2018 roku.

Regulamin opracował Zarząd SU IV LO wraz z opiekunami:

Marcin Grzybowski

Maksymilian Wilkowski

Teresa Żukowska

p. Joanna Felska - opekun SU

p. Aleksandra Jędrys - z-ca opiekuna SU

 Rozdział VII 

 1. Do czasu funkcjonowania w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku wygaszanych oddziałów Gimnazjum numer 34, czyli do czerwca 2019 r. przedstawiciele uczniów gimnazjum biorą udział w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego IV Liceum.

2. Kandydat z największą ilością oddanych przez gimnazjalistów głosów będzie pełnił funkcję drugiego wiceprzewodniczącego do spraw gimnazjum.

3. Przedstawiciele Samorządów Klasowych Gimnazjum nr 34 wchodzą w skład Rady Samorządów Klasowych IV Liceum Ogólnokształcącego .

4. Uczniowie gimnazjum posiadają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego.