§1

 

Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia powołuje Samorząd Uczniowski IV Liceum Ogólnokształcącego w wyniku demokratycznych wyborów.

 

§2

 

Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata z możliwością jej przedłużenia.

 

§3

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

2. Propagowanie wiedzy prawnej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli.

3. Podejmuje działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

 

§4

 

Środki działania Rzecznika:

1. Przyjmowanie indywidualnych skarg.

Rzecznik przyjmuje dwa typy skarg:

a. Pisemne (podpisane), rozpatrywane w trybie administracyjnym. Droga interwencji jest następująca: rzecznik najpierw interweniuje u nauczyciela, a jeżeli nie odniesie to skutku, to odwołuje się kolejno do wychowawcy i Dyrektora. Skarga taka musi być dostarczona osobiście.

b. Ustne, mają one na celu ukazanie istniejących problemów. Skargi te nie mogą być użyte w konfrontacji z konkretną osobą. Po zebraniu większej ilości takich skarg, rzecznik przedstawia problem władzom szkoły, mówiąc jedynie o zjawisku.

2. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom).

3. Współpraca z fachowcami (np. pedagogiem, psychologiem, prawnikiem).

4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

5. Rzecznik ma prawo zgłaszać wnioski na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz bronić uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń.

6. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego ( Wychowawczego przysługującym mu prawem głosu).

7. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców szkoły i pedagoga.

8. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

9. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów nauczycieli.

10. Rzecznik nie może nikogo do niczego zmusić. Jego zadaniem jest wskazywanie, co do danej sytuacji mówi prawo, a jeśli nie uda mu się przekonać racjonalnymi argumentami, może odwołać się do odpowiedniego organu nadrzędnego, np. organu prowadzącego szkołę czy organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia nie może być ograniczany z powodu pełnionych obowiązków.

12. W przypadku odwołania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia (lub jego rezygnacji) Samorząd Uczniowski powołuje (w drodze głosowania) w jego miejsce inną osobę w przeciągu 14 dni. Kadencja wybranej w ten sposób osoby upływa wraz ze statutowym końcem kadencji odwołanego (rezygnującego).

 

 

§5

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.

3. Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.

4. W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.

5. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

§6

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel ( lub pracownik szkoły):

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2. Podjęcie mediacji ze stronami.

3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.

4. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie ( w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu).

 

§7

 

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Konwencji Praw Dziecka.

2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

6. Informowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej o występujących konfliktach, problemach.

 

§8

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1. Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

2. Zadaniem rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno - wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

4. Do zadań rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

6. Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw, poprzez zachowanie podanej kolejności zwracając się do:

a. Wychowawcy klasy,

b. Pedagoga szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy)

c. Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

7. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.

8. Rzecznik nie pełni funkcji adwokata. Podejmując swoje działania poszukuje prawdy poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków. Jeżeli okaże się, że winnym jest dochodzący swoich roszczeń uczeń, to otrzyma on w tym względzie stosowne pouczenie i wyjaśnienie.

9. W przypadku nie załatwienia sporu w sposób polubowny decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem …..........................................

                                                              

 

 

  Opracowała: mgr Agnieszka Sik