Statut ZSO nr 5 w Gdańsku:

Rozdział II Misja szkoły i model absolwenta.
Rozdział III Cele i zadania szkoły.
Rozdział V Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozdział IX Organizacja nauczania.