Deklaracja dostępności

ZSO NR 5- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 

Deklaracja dostępności ZSO NR 5- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Beata Czaja
 • Telefon: tel.+ 48 58 739 51 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba przy ul. Na Zaspę 31 A, 80-546 Gdańsk

Do siedziby

ZSO NR 5- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO przy ul. Na Zaspę 31 A, 80-546 Gdańsk można dojechać liniami tramwajowymi numer 3 i 5 przystanek – Kasztanowa 2 oraz tramwaje nr 7 i 10 – przystanek Marynarki Polskiej 01. Linie autobusowe nr 148, 283 – przystanek Marynarki Polskiej 03.
Szczegółowy rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie: https://ztm.gda.pl

Opis ogólny ZSO 5 przy ul. Na Zaspę 5

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony CPN ORLEN – brama boczna, drugie od strony falowca – brama główna i wejście główne do szkoły. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych dostosowany jest parter budynku. Do szkoły przynależy parking.

Budynek A składa się z 2 pięter. Na parterze -poziom 0 w budynku przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Na poziomie 0 znajduje się sekretariat, gabinety dyrekcyjne, biblioteka, pedagog i psycholodzy, Na poziomie 0, 1 i 2 znajdują się sale lekcyjne oraz toalety.

Budynek B składa się z 2 pięter. Na parterze pozio 0 budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia. Na poziomie 0 znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenie relaksu dla uczniów oraz pokój pielęgniarki szatnie, toalety. Na poziomie 0, 1 i 2 znajdują się sale lekcyjne oraz toalety.

Szkoła posiada również blok sportowy w skład którego wchodzą: 2 sale gimnastyczne, kompleks boisk zewnętrznych oraz inne pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć sportowych. W bloku tym znajdują się również oddzielne szatnie i toalety.   

 

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia