Regulaminy stanowiące integralną część statutu:

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
2. Program wychowawczy i profilaktyki.
3. Schemat organizacyjny szkoły.
4. Zasady rekrutacji.
5. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej.
6. Regulamin Rady Rodziców.
7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
8. Regulamin skreśleń z listy uczniów LO.
9. Regulamin skreśleń z listy uczniów Gimnazjum.
10. Regulamin Biblioteki.
11. Regulamin Pocztu Sztandarowego i zasady postępowania członków Pocztu Sztandarowego.
12. Regulamin Gimnazjum nr 34.
13. Regulamin klas mundurowych (policyjnej i służby granicznej).
14. Regulamin działania Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.
15. Regulamin e-dziennika.
16. Regulamin stołówki.
17. Regulamin dyżurów.
18. Regulamin wycieczek.
19. Regulamin dopuszczania podręczników i programów nauczania do użytku szkolnego.
20. Regulamin dotyczący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń przez szkołę.
21. Regulamin korzystania przez ucznia z podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
22. Regulamin korzystania z Sali gimnastycznej.
23. Regulamin korzystania z boisk szkolnych.
24. Regulamin działalności TIO.
25. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa.
Udostępnij na Facebooku