Dokumentacja Szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku
1.    Statut Szkoły.
2.    Schemat organizacyjny szkoły.
3.    Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.
4.    Program wychowawczy i profilaktyki uczniów.
5.    Wewnętrzny system doradztwa zawodowego.
6.    Roczny plan pracy szkoły + kalendarz roku szkolnego + zespoły
7.    Regulamin pracy
      a)    Regulamin pracy zdalnej
      b)    Regulamin premiowania pracowników administracyjnych i obsługi
      c)    Procedura wybierania dni wolnych
8.    Regulamin Rady Pedagogicznej.
9.    Regulamin Rady Rodziców.
10.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
11.   Plan nadzoru pedagogicznego, hospitacje nauczycieli.
12.   Regulamin Biblioteki.
13.   Regulamin Pocztu Sztandarowego.
14.   Regulamin klas mundurowych.
15.   Regulamin rekrutacji.
16.   Regulamin e-dziennika.
17.   Regulamin stołówki.
18.   Regulamin wycieczek.
19.   Procedura dopuszczenia do użytku programów nauczania.
20.   Regulamin działania Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.
      a)    Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
      b)    Regulamin korzystania z siłowni
      c)    Regulamin korzystania z sali judo
      d)    Regulamin korzystania z sauny
      e)    Regulamin boiska lekkoatletycznego
      f)    Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych – ORLIK
21.   Regulamin funkcjonowania wewnętrznego doskonalenie nauczycieli.
22.   Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela.
23.   Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
24.   Regulamin Komisji Zdrowotnej.
      a)     Procedura udzielania nauczycielowi urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia.
25.   Procedura ewakuacji uczniów i pracowników.
26.   Koncepcja Centrum Edukacji Bezpieczeństwa.
27.   Strategia działań wychowawczych.
28.   Procedury dotyczące uczniów:
      a)    Postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy.
      b)    Procedura postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
      c)    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka.
      d)    Regulamin skreślenia z listy uczniów
      e)    Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
      f)    Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym.
29.   Regulamin monitoringu wizyjnego.
30.   Instrukcja alarmowa – w przypadku urządzenia wybuchowego
31.   Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
32.   Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP.
33.   Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczęciami służbowymi.
34.   Instrukcja kancelaryjna.
35.   Instrukcja windykacji należności.
36.   Polityka kluczy.
37.   Instrukcja ppoż.
38.   Określenie pracy zdalnej ucznia – zał.29 do Statutu ZSO5.
39.   Polityka prywatności.
40.   Regulamin zamówień publicznych.
41.   Regulamin dokonywania oceny pracowników samorządowych.
42.   Regulamin kontroli zarządczej.
43.   Regulamin korzystania z pracowni komputerowej.
44.   Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Udostępnij na Facebooku